Đối tác

  • Đối tác công ty là những nhà cung cấp dầu gốc nỗi tiếng như…Champoil and Chemmical Co,,,LTD… and Bridgeman Pte LTD of Singapore and ,… DP oil OY of Russia., SK of Korea,, Japan, Idia, Malay , Autralia vv…
  • Đối tác phụ gia: Lubrizol, infineum, Ipad. v..v.v.