Hội nghị

Hàng năm công ty TNHH Dầu khí quốc tế Vietnam- singapore không ngừng, tổ chức những sự kiện hội nghị khách hàng, trong nước và nước ngoài hoặc tạo những sự kiện tổ chức cho các nhà phân phối các Tỉnh, Thành Phố vvvv

 IMG_0862

Dịch vụ kĩ thuật khác